นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอให้ท่านเลือกการรับข่าวสารสำคัญ และการประชาสัมพันธ์งานประชุม/อบรม/สัมมนา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

ท่านสามารถเลือกที่จะรับข่าวสารจากหน่วยงานข้างล่างนี้ตามความสมัครใจ (ไม่มีผลใด ๆ ต่อการเป็นสมาชิกของหน่วยทดสอบความชำนาญ)

ทั้งนี้ หากท่านไม่ต่ออายุสมาชิก จะยังสามารถ login เพื่อดูผลย้อนหลังได้ภายในเวลา 1 ปี โดยดูผลได้ตั้งแต่ survey ที่เริ่มใช้ระบบการส่งผลอย่างสมบูรณ์เป็นต้นไป